Stacker mehaniki okuw platformasyna ýetiň

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKZMDJX

Motosikl modelleri:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa Bahalandyrylan akym: 8ml / rev

Ölçegleri:1550 × 650 × 1800mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Stacker mehaniki okuw platformasyna ýetiň

Görnüşi:HKZMDJX

Motosikl modelleri:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa Bahalandyrylan akym: 8ml / rev

Ölçegleri:1550 × 650 × 1800mm

Reach stacker mechanical training platform

Aýratynlyk

Gidrawlik ýetişdiriji gap, konteýner ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Portda, demir ýolda we awtoulag ýollarynda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda kiçi we orta göwrümli stakerleriň hemmesi diýen ýaly gidrawliki geçirişi kabul edýärler.Gidrawlik ýetişdiriji kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, çeýe we amatly işlemegiň, uly göteriji güýjüň we artykmaç ýüküň goragynyň we içerde işlemegiň aňsat ýerine ýetirilmeginiň artykmaçlyklaryna eýedir.Soňky ýyllarda gidrotehniki tehnologiýada ýokary tehnologiýaly mikroelektronika tehnologiýasynyň ulanylmagy gurluşyk tehnikasynyň, gurluşyk tehnikasynyň we ulag tehnikasynyň hemmetaraplaýyn tehniki derejesini ýokarlandyrdy we bu enjamlaryň ygtybarlylygyny, iş howpsuzlygyny, rahatlygyny we hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrdy.Has uýgunlaşdyrylan.

1. Synag skameýkasy sowuk togalanan polatdan (plastmassa pürküji we poslama garşy bejermek bilen) ýasalýar we iş stolunyň gurluşyna we toplumlaýyn dolandyryş işine eýe.

2. Elektrik operasiýasyna gözegçilik edilmeýär we gidrawlik stansiýa gidrawliki stoluň esasy kabinetine ýerleşdirilýär.Umumy gurluşy ykjam we utgaşdyrylan, ýerleşişi owadan we sahy, amaly mümkinçiligi güýçli we 4-6 adam üçin synag üçin ulanylyp bilner.

3. reacherine ýetiriş enjamynyň doly metal gurluşy hakyky obýekte görä azalýar.Synag wagtynda, gidrawlik ulgam enjamy tejribe talaplaryna laýyklykda işletmek üçin işjeňleşdirilýär.

4. Talyplar synagda enjamyň her böleginiň gurluşyna we iş prinsipine çuňňur düşünip biler ýaly, enjamyň hakyky iş şertlerini hakykatdanam görkezip bilýän hakyky gurluş we peseldilen masştab boýunça ýasalýar.

5. Synag gözegçiligi el bilen dolandyryşy we awtomatiki dolandyryşy kabul edýär.

6. Synag bölekleri basyşa çydamly şlanglary kabul edýär we basyş 25Mpa ýetip biler.

7. Üç fazaly syzmakdan goramak bilen, çykyş naprýa; eniýesi 380V / 220V, ýere syzýan tok 30mA-dan geçende tok üpjünçiligi kesiler;elektrik gözegçiligi enjamyň nädogry işlemeginiň öňüni almak üçin DC 24V elektrik üpjünçiligini we aşa woltly gorag bilen kabul edýär.

Okuwyň mazmuny

1. Stacker enjamlaryna ýetmek üçin gözegçilik synagy
1) Almak amallary üçin, alma şöhlesi konteýneriň uzynlygyna görä ýerleşýär;
1) götermek amallary üçin esasy synag we teleskopiki bum iş synaglary üçin birleşdirilýär;
2) platforma aýlanýarka platforma göterilende şöhläni ýokary götermek;(motor aýlanýan platforma bilen)
3) Päsgelçilik operasiýasy, esasy bum bilen teleskopiki bum birleşdirilende, teleskopiki bumyň ýokarsyndaky sero silindr ýa-da tutuş şöhläniň dört burçunda paýlanan dört päsgelçiligi kesgitleýji silindr esasy ulgamy duruzar ýa-da päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolanda aşak düşmek buýrugy (islege görä);
4) Yza gaýdyp gelmek, platforma aýlanýar, esasy bum we teleskopiki bum başlangyç ýagdaýyna gaýdyp gelýär.

2. Programmirläp bolýan gözegçilik ediji (PLC) elektrik dolandyryş synagy: maşyn-elektrik-gidrawliki integral dolandyryş synagy.
1) PLC görkezme programmirleme, merdiwan diagrammasy programmirleme okuwy;
2) PLC programma üpjünçiligini öwrenmek we ulanmak;
3) PLC bilen kompýuteriň arasynda aragatnaşyk we onlaýn düzediş;
4) Gidrotehniki dolandyryşda PLC-iň ulanylmagy we dolandyryş shemalarynyň optimizasiýasy.

zhi-yang-she-bei

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň