Staker mehaniki okuw platformasyna ýetiň

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKZMDJX

Motor modeli:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa Bahalandyrylan akym: 8ml / rev

Ölçegleri:1550 × 650 × 1800mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Staker mehaniki okuw platformasyna ýetiň

Görnüşi:HKZMDJX

Motor modeli:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa Bahalandyrylan akym: 8ml / rev

Ölçegleri:1550 × 650 × 1800mm

Staker mehaniki okuw platformasyna ýetiň

Aýratynlyk

Gidrawlik ýetişdiriji gap, konteýner ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Portda, demir ýolda we awtoulag ýollarynda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda kiçi we orta göwrümli stakerleriň hemmesi diýen ýaly gidrawliki geçirişi kabul edýärler.Gidrawlik ýetişdiriji kiçijik ululygyň, ýeňil agramyň, çeýe we amatly işlemegiň, uly göteriji güýjüň we artykmaç ýüküň goragynyň we içerde işlemegiň aňsat ýerine ýetirilmeginiň artykmaçlyklaryna eýedir.Soňky ýyllarda ýokary tehnologiýaly mikroelektronika tehnologiýasynyň gidrawlik tehnologiýasynda ulanylmagy gurluşyk tehnikasynyň, gurluşyk tehnikasynyň we transport tehnikasynyň hemmetaraplaýyn tehniki derejesini has ýokary we ýokary derejä çykardy we bu enjamlaryň ygtybarlylygyny, amaly howpsuzlygyny, rahatlygyny we hyzmat möhletini ýokarlandyrdy.Has uýgunlaşdyrylan.

1. Synag oturgyjy sowuk rulonly polatdan (plastmassa sepmek we poslama garşy bejermek bilen) ýasalýar we iş stolunyň gurluşyna we toplumlaýyn gözegçilik işine eýe.

2. Elektrik operasiýasyna gözegçilik edilmedik we gidrawlik stansiýasy gidrawliki stoluň esasy kabinetine ýerleşdirildi.Umumy gurluş ykjam we utgaşdyrylan, ýerleşişi owadan we jomart, amaly mümkinçiligi güýçli we 4-6 adam synag edip biler.

3. reacherine ýetiriş enjamynyň doly metal gurluşy hakyky obýekte görä azalýar.Synag wagtynda, gidrotehniki ulgam enjamy tejribe talaplaryna laýyklykda işletmek üçin işjeňleşdirilýär.

4. Talyplar synagda enjamyň her böleginiň gurluşyna we iş ýörelgesine çuňňur düşünip biler ýaly, enjamyň hakyky iş şertlerini hakykatdanam görkezip bilýän hakyky gurluşyna we peseldilen masştabyna görä ýasalýar.

5. Synag gözegçiligi el bilen dolandyryşy we awtomatiki gözegçiligi kabul edýär.

6. Synag bölekleri basyşa çydamly şlanglary kabul edýär we basyş 25Mpa ýetip biler.

7. Üç fazaly syzmakdan goramak bilen, çykyş naprýa; eniýesi 380V / 220V, ýere syzýan tok 30mA-dan geçende tok üpjünçiligi kesiler;elektrik gözegçiligi DC 24V elektrik üpjünçiligini kabul edýär we enjamyň nädogry işlemeginiň öňüni almak üçin aşa woltly gorag bilen.

Okuwyň mazmuny

1. Stacker enjamlaryny görkezmek üçin gözegçilik synagy
1) Almak amallary üçin, alma şöhlesi konteýneriň uzynlygyna görä ýerleşýär;
1) götermek amallary üçin esasy bum we teleskopiki bum iş synaglary üçin birleşdirilýär;
2) platforma aýlanýarka platforma göterilende şöhläni götermek;(motor aýlanýan platforma bilen)
3) Päsgelçilik operasiýasy, esasy bum we teleskopiki bum birleşdirilende, teleskopiki bumyň ýokarsyndaky sero silindr ýa-da tutawaç şöhlesiniň dört burçunda paýlanan dört päsgelçiligi kesgitleýji silindr esasy ulgamy duruzar ýa-da päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolanda aşak düşmek buýrugy (islege görä);
4) Yza gaýdyp, platforma aýlanýar, esasy bum we teleskopiki bum başlangyç ýagdaýyna gaýdyp gelýär.

2. Programmirläp bolýan gözegçilik ediji (PLC) elektrik dolandyryş synagy: maşyn-elektrik-gidrawliki toplumlaýyn dolandyryş synagy.
1) PLC görkezme programmirleme, merdiwan diagrammasy programmirleme okuwy;
2) PLC programma üpjünçiligini öwrenmek we ulanmak;
3) PLC bilen kompýuteriň arasynda aragatnaşyk we onlaýn düzediş;
4) Gidrotehniki dolandyryşda PLC-iň ulanylmagy we dolandyryş shemalarynyň optimizasiýasy.

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň