“ASEAN Expo 2022” sergisinde üýtgeşmeler dünýäsine ylham bermek üçin “Beifang” tehnologiýa güýjüni ulanmak

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Guanxi şäheriniň Nanning şäherinde 19-njy ASEAN sergisi Hytaýyň daşyndaky takmynan 50 ýurt we sebit, şol sanda ASEAN-yň on ýurdy, işewürleri we içerki işewür liderleri gatnaşdy.Beifang Hünär Bilimi (Beifang) ASEAN sergisinde awtoulag biliminiň iň soňky giňişleýin çözgüdini hödürleýär.

 

1

Täze energiýa ulagynyň togtadylmagy

“Beifang”, bilimiň hilini we enjamlaryny göz öňünde tutup, bilimi döwrebaplaşdyrmaga we diwersifikasiýa etmäge kömek edýän global senagat-bilim toplumlaýyn intellektual bilim ekologiýa platformasyny sergä getirýär.Şeýle hem, Hytaýa we dünýä awtoulag bilim bazaryna ýöriteleşdirilen we has akylly awtoulag bilim çözgütleri getirýär.

Birnäçe ýyl bäri Beifang täze energiýa ulaglary pudagynyň ösüşini berk goldaýar, daşky gurşawy goramak boýunça milli ýörelgeleri ýerine ýetirýär we garaşylýanlary ýerine ýetirip, täze awtoulag tehnologiýasyny öwrenmek ýolunda öňe saýlanýar.

2

Stendde 360 ​​energiýa täze energiýa we akylly tor birikmesi we beýleki awtoulag okuw gurallary täze energiýa ulaglarynyň sergi meýdançasynda şöhle saçdy.Tehnologiýanyň ýokary futuristik sergisi bolan kiberpunk ýaly giňişlik köp sanly adamy özüne çekdi we köp adamy özüne çekdi.Mundan başga-da, ASEAN-nyň ilçileri we milli ýolbaşçylar Beifang stendine baryp, ýokary öwgi aýtdylar.

3
4

Indoneziýa, Wýetnam we KambojaAmbassadorsVisit Beifang

Beifang dinamiki görkezişde “köp ölçegli okuw ulgamy” HD göni ýaýlymda çözgüt görkezýär.Her bir enjam, göni ýaýlymda okatmagyň amaly sahnasyny döretmek üçin QR kod öwrediş ulgamy we öz onlaýn kurs usuly bilen enjamlaşdyrylandyr.

5
6

Dürli görnüşli tehnologiki bilim enjamlary

Beifang, 180-den gowrak gözleg guramasy, uniwersitetler, mekdepler we awtoulag öndürijileri bilen aýratyn okuw programmalary bilen okuw enjamlaryny döretmek üçin hyzmatdaşlyk edýär.Ativea-da bolmasa, “Beifang” we “China Aerospace” howa giňişliginiň we bilimiň birleşmegini höweslendirýär, mekdep-kärhana hyzmatdaşlygyny gowulandyrýar we aerokosmos ölçeglerini ýerine ýetirýän has oýlap tapyjy we çylşyrymly tehniki işgärleri ösdürýär.ASEAN sergisiniň açylmagy bilen, Beifang bu meýilnamanyň ýerine ýetirilmegine goşant goşmagyny dowam etdirer we Hytaýda hünärli işgärleriň bilimini ösdürmäge täze energiýa goşar.


Iş wagty: Oktýabr-08-2022