Aerokosmos ylym we tehnologiýa halkara alyş-çalyş merkezi we Beifang halkara hünär bilim topary şertnama baglaşdy

csdcf

2021-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Hytaý Aerokosmos Ylym we Tehnologiýa Halkara alyş-çalyş merkezi, Beifang hünär bilim toparynyň başlygy Cao Zhenfeng we onuň partiýasyny garşy aldy.Iki tarap senagat-bilim integrasiýasy pudagynda hyzmatdaşlyk etdiler, howa we senagat-bilim integrasiýa merkezini bilelikde döretdiler we Hytaý Aerokosmos konferensiýasy senagat-bilim integrasiýa forumyny bilelikde guradylar Çuňňur diskussiýalar başlandy we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişlik dabarasy geçirildi. geçirildi.

cds
cdcz

Gu Jianning, Hytaý Aerokosmos Ylym we Tehnologiýa Korporasiýasynyň Ylym we Tehnologiýa Komitetiniň Hemişelik Komitetiniň agzasy, Hytaýyň Astronawtika akademiýasynyň Aerokosmos ylym we tehnologiýa bilim komitetiniň başlygy Feng Çunping, merkeziň ýerine ýetiriji müdiriniň orunbasary we orunbasary Partiýa komitetiniň sekretary, Hytaýyň hünär bilim we tehnologiýa jemgyýetiniň ýokary derejeli enjamlary öndürýän hünär komitetiniň ýerine ýetiriji müdiriniň ýerine ýetiriji orunbasary, Hytaý şahamçasy Yangaň Junhua, innowasiýa we birleşme assosiasiýasynyň baş sekretarynyň ýerine ýetiriji orunbasary we Duşuşyga Halkara kosmonawtika akademiýasynyň akademigi gatnaşdy we gol çekişlik dabarasyna şaýat boldy.

gbfdbd

Merkeziň müdiriniň orunbasary we Hytaý Aerokosmos Ylym we Tehnologiýa Bilim Bileleşiginiň baş sekretary Zhou Sýubin, Prezident Kaony we onuň ýanyndakylary garşy aldy we merkeziň iş ýagdaýy we Beifang Hünär Bilim Topary bilen hyzmatdaşlygyň ösüşi bilen tanyşdy. etap.Beifang Hünär Bilim Toparynyň başlygy Cao Zhenfeng, Beifang Hünär Bilim Toparynyň uniwersitet hyzmatdaşlygy, zehinleri taýýarlamak, hünär gurluşygy, mugallymçylyk gözlegleri we ösüşi, talyplary işe almak we ş.m. nukdaýnazaryndan ösüş we önümçilik artykmaçlyklary bilen tanyşdyrdy we hyzmatdaşlyga taýýardyr. Bar bolan okuw we hünär ulgamyny ulanmak üçin howa giňişligi bilen çuňňur esas bolup, innowasiýa we ösüş üçin platforma döretmek üçin akylly tor birikmesi, awtonom hereketlendiriji, täze energiýa ulaglary ýaly ugurlary bilelikde ösdüreris we howa giňişligi senagaty kollejlerini bilelikde gurarys. hünär okuwy.

cdsf

Ara alyp maslahatlaşmak we alyş-çalyş mahalynda Gu Jianning Hytaýyň howa giňişliginiň ösüşini, esasanam kuwwatly howa giňişliginiň ýurduny gurmagy, howa giňişliginiň zehinleriniň goldawyndan aýryp bolmajakdygyny, howa giňişliginiň zehinleriniň gurluşyny has-da gowulaşdyryp, bilim we okuwy güýçlendirip biljekdigini aýtdy. howa giňişligi zehinleri we has hünär we tehniki zehinleri ösdürip ýetişdirmek.Hünär ussatlary ilkinji nobatda durýar. Beifang Hünär Bilim Topary, awtoulag zehinleri üçin hünär bilimi pudagynda öňdebaryjy kärhana.Iki tarap hem öz artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirer, çeşmeleri doly birleşdirer, hyzmatdaşlygy güýçlendirer, özara peýda gazanar we ýeňiş gazanar, senetçi görnüşli zehinleri ösdürer we howa giňişliginde bilim-integrasiýa işini ösdürmegiň täze modelini öwrener diýip umyt edýäris. Feng Çunping, Hytaý Aerokosmik konferensiýasynyň Hytaýyň kosmonawtika jemgyýeti we merkezdäki Hytaý Aerokosmos gaznasy tarapyndan bilelikde maliýeleşdirilýän täsirli we giňişleýin pudak çäresidigini aýtdy.Aerokosmos senagaty-bilim integrasiýa forumyny bilelikde geçirmek üçin Demirgazyk hünär bilim topary bilen hyzmatdaşlyk, iki tarapyň arasynda howa giňişligi senagaty-bilim integrasiýasy bilen baglanyşykly hünär hyzmatdaşlygy, zehinleri taýýarlamak we kollej bilen çuňňur hyzmatdaşlygy hasam güýçlendirer. ösdürmek we Halkara alyş-çalyş merkeziniň zehinleri ösdürip ýetişdirmek hyzmatlaryna doly oýnamak, esasy bazanyň esasy ýerleşişi.

cdcdc

Merkeziň müdiriniň orunbasary Zhou Sýubin we Beifang Hünär Bilim Toparynyň baş müdiriniň orunbasary Cui Jiaxiang iki tarapyň adyndan hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler we 2022-nji ýyldaky Hytaý Aerokosmos Konferensiýasy Aerokosmos Senagaty we Bilim Integrasiýa Forumyny bilelikde geçirmek kararyna geldiler. aerokosmos senagatynyň we bilimiň integrasiýasyny bilelikde ösdürmek, mekdep-kärhana hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak we howa giňişliginiň standartlarynyň innowasiýa we çylşyrymly ussat zehinlerini ösdürmek.

cdccdzc
fcdsgdf

Iş wagty: -anwar-05-2022