Eskalator öwrediji model okuw enjamy (platforma bilen)

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKFT-2014

1. Giriş elektrik üpjünçiligi: üç fazaly dört simli (ýa-da üç fazaly bäş simli) AC380V ± 10% 50Hz

2. Göwrümi: <8kVA

3. Lift beýikligi: 2000mm

4. Sürüji tertibi: üýtgeýän ýygylyk (energiýany tygşytlamak)

5. Dolandyryş tertibi: PLC


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Eskalatorlar (platforma bilen)

Görnüşi:HKFT-2014
1. Giriş elektrik üpjünçiligi: üç fazaly dört simli (ýa-da üç fazaly bäş simli) AC380V ± 10% 50Hz
2. Potensial:<8kVA <br /> 3. Lift beýikligi: 2000mm
4. Sürüji tertibi: üýtgeýän ýygylyk (energiýany tygşytlamak)
5. Dolandyryş tertibi: PLC
6. Gözegçilik ulgamy: naprýa .eniýe, häzirki ýagdaýlara real wagt gözegçilik.
7. Nädogry modul: 32 bitli umumy ýalňyş simulýasiýa sazlamalary bilen.
8. Howpsuzlygy goramak: gorag meýdançasy, artykmaç ýük, aşa köp, syzýan tok gorag funksiýasy, milli standartlara laýyklykda howpsuzlyk.
9. Ölçegleri: 7500mm (uzyn) × 3000mm (W) × 4500mm (beýik)
10. Okuw stolunyň ululygy: 1680 × 710 × 1050mm
11. Kömekçi merdiwan ölçegi: 1400 × 600 × 2180mm
12. Gurnama gurluşy: polat gurluşy üçin hakyky okuw lifti, demir iki gatly mat dykyz nagyş galyplaýyş gurluşy üçin synag meýdançasy, çydamly.

surat8

Aýratynlyk

Eskalatorlar elektrik bilen işleýän we köp sanly we üznüksiz ugurda ýolagçylary gatnadyp bilýän açyk ulag enjamlarydyr.

Ykjam gurluşyň, ygtybarly we ygtybarly, ýönekeý gurnama we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin stansiýalar, duralgalar, dükanlar we beýleki ýerler ýaly ulag köp we jemlenen ýerlerde giňden ulanylyp bilner.Bu eskalatoryň daşamak ukyby bar, her geçiriji bölegi arassalanan metal böleklerden ýasalýar.

Okuwyň mazmuny

1, okuwçylara köplenç ulanylýan pyýada eskalatorlarynyň iş prinsipi, gurluş düzümi, pes woltly elektrik gurluşy we ýörelgeleri bilen tanyş bolsun.
2, elektrik shematikasynyň seljermesi arkaly, okuwçylar shematiki derňewiň kömegi bilen, liftleriň howpsuzlygyny goramagy we iş görnüşini özleşdirýärler we derňew we ölçeg arkaly näsazlyk nokatlarynyň ýerleşýän ýerini bilmek, liftleriň işine çuňňur düşünmek arkaly .
3, okuwçylaryň hakyky seljeriş ukybyny ýokarlandyrmak we başarnyklaryň işleýiş derejesini ýokarlandyrmak.
4, liftdäki näsazlyklary seljermek we ýok etmek arkaly, umumy liftdäki ýalňyşlygy bilmek we düşünmek üçin.
5, PLC host programmirleme arkaly, PLC programma programmirleme ýörelgelerine we usullaryna düşüniň.6, eskalatoryň howpsuzlygy we amaly okuwy ulanmak
7, rung sökmek we amaly okuw
8, tarak tabaklaryny sazlamak we amaly okuw
9, goltuk kemeriniň dartylmagyny sazlamak we amaly okuw
10, zynjyr zynjyrynyň dartylmagyny sazlamak we amaly okuw
11, tormozy sazlamak we amaly okuw
12, howpsuzlyk bilimleriniň işleýşinden we amaly okuwdan öň hyzmat etmek
Gündelik hyzmat
13, eskalator gyssagly halas ediş
14, eskalatoryň howpsuzlyk zynjyrynyň näsazlyklaryny tapmak we amaly okuwlary näsazlyklary düzetmek
15, eskalator giriş zynjyrynyň näsazlyklaryny tapmak we näsazlyklary düzetmek okuwy
16, eskalatoryň howpsuzlygyna gözegçilik zynjyrynyň näsazlyklaryny tapmak we näsazlyklary düzetmek okuwy
17, eskalator elektrik zynjyrynyň näsazlyklaryny tapmak we amaly okuwlary näsazlyklary düzetmek
18, eskalator gözegçilik zynjyrynyň näsazlyklaryny tapmak we näsazlyklary düzetmek okuwy

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň